Warunki handlowe

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) regulują relacje pomiędzy kupującym a sprzedającym w zakresie sprzedaży towarów pomiędzy firmą EUROBYTE SOFTWARE s.r.o. , REGON: 28613694 (zwaną dalej 'Sprzedający') i jego partnerami handlowymi (zwany dalej 'Kupujący'). Zalecamy kupującym zapoznać się z ogólnymi warunkami przed złożeniem zamówienia.

Relacje prawne między sprzedającym a kupującym, które nie są wyraźnie regulowane przez niniejsze OWH, regulują odpowiednie przepisy ustawy nr 40/1964 Dz.U. (Kodeks cywilny), ustawa nr 513/1991 Dz.U. (Kodeks handlowy), wraz z późniejszymi zmianami, oraz powiązane przepisy.

Podstawowe postanowienia

Zakres warunków handlowych
Ważność niniejszych warunków jest wyraźnie ograniczona na towary zamawiane za pośrednictwem stron obsługiwanych i będących własnością sprzedającego. Są to w szczególności strony w domenie eurobyte.eu i inne, w tym adresy z pokrewnymi domenami (zwane dalej 'Strony').

Sprzedający
Identyfikacja sprzedającego: firma EUROBYTE SOFTWARE s.r.o. , REGON firmy: 28613694 Hážovice 2810, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Republika Czeska. Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja C, pozycja 34729

Kupujący
Kupujący jest świadomy, że kupując produkty w ofercie handlowej sprzedającego, nie nabywa żadnych praw do używania zarejestrowanych znaków towarowych, nazw handlowych, logo firmy lub patentów sprzedającego lub innych firm, chyba że uzgodniono inaczej w konkretnym przypadku w specjalnej umowie.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Zobacz osobny dokument Polityka prywatności

Ceny

Wszystkie ceny sprzedaży są umowne. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego powiadomienia. Ta zmiana cen nie dotyczy zamówień już złożonych, ale jeszcze nie wysłanych, które zostaną wysłane po cenie, po której zostały zakupione.

Dopravné ani balné neúčtujeme: prodávané produkty a služby jsou distribuovány výhradně elektronicky.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnego obniżenia cen wymienionych na tej stronie wybranym klientom (udzielania zniżki). Udzielenie zniżki leży wyłącznie w gestii sprzedającego, a kupujący nie ma jednoznacznego prawa do zniżki.

Warunki dostawy

Programy komputerowe, dane lub usługi abonamentowe są świadczone wyłącznie drogą elektroniczną. Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną link (adres URL), z którego jest uprawniony do pobrania zakupionego programu komputerowego, a także kody rejestracyjne użyte do uruchomienia programu. Obowiązek dostarczenia towaru przez sprzedającego uważa się za spełniony w momencie wysłania wiadomości e-mail z tymi informacjami na adres podany przez kupującego w zamówieniu, niezależnie od tego, czy kupujący podał nieprawidłowy adres e-mail lub czy nie jest w stanie odebrać wiadomości. Link do pobrania programu może być ważny przez ograniczony czas, jednak sprzedający zobowiązuje się do jego działania przez co najmniej 30 dni od daty wysłania e-maila.

Fakturowanie:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedający jest uprawniony do przesyłania kupującemu dokumentu zakupu (faktury) wyłącznie w formie elektronicznej, pod warunkiem, że spełnia ona wszystkie wymogi ustawowe. Dokument ten służy również jako karta gwarancyjna.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z prawem kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W takim przypadku kupujący powiadomi sprzedającego na piśmie lub pocztą elektroniczną o swoim zamiarze odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Jeśli za zamówienie klient zapłacił inną metodą niż karta, odstąpienie od umowy musi zawierać ważny numer konta bankowego, na który kupujący chce zwrócić zapłaconą kwotę. Prawidłowy numer konta bankowego oznacza numer, w tym kod banku lub numer konta w formacie IBAN. Decydującą datą jest data wysłania wniosku odstąpienia od umowy.

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, kupujący otrzyma kwotę, która zostanie wysłana na konto wskazane we wniosku, nie później niż 30 dni roboczych po otrzymaniu wniosku. W przypadku zamówień płatnych kartą płatność zostanie zwrócona bezpośrednio na konto powiązane z kartą kredytową. Zobowiązanie sprzedającego zwrócić kwotę kupującemu uważa się za spełnione w momencie wysłania kwoty, nawet jeśli rachunek bankowy lub kod pocztowy został podany błędnie przez kupującego lub konto należy do osoby innej niż kupujący.

Reklamace

Reklamaci je nutno uplatnit písemně e-mailem na adresu prodávajícího (help@eurobyte.eu). Není třeba vyplňovat reklamační formulář, v popisu reklamace je však nutno uvést tyto náležitosti:

Bez uvedených náležitostí nemůže být reklamace přijata. Doporučujeme také přiložit snímky obrazovky popisující problém. Přijetí reklamace potvrdí bez zbytečného odkladu e-mailem pracovník zákaznické podpory. Poté se s vámi pokusí problém vyřešit, např. změnou nastavení produktu. Kupující je povinen poskytnout součinnost v rámci svých technických schopností. Nepůjde-li problém vyřešit touto cestou, bude reklamace uznána, program dálkově deaktivován a kredit vzniklý kupujícímu uhrazen formou uvedenou v odstavci Odstoupení od smlouvy.

Kupující a prodávající se dohodli, že závaznou formou komunikace pro případ reklamace je výhradně e-mail. Ostatní formy komunikace je možno použít jen jako doplňující po vzájemné dohodě, v případě nejasností má vždy přednost e-mail. Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším možném čase, nejpozději ale do 30 dnů ode dne jejího přijetí.

Postanowienia końcowe

Inne stosunki między kupującym a sprzedającym podlegają obowiązującym przepisom Unii Europejskiej i Republiki Czeskiej. Niniejsze Ogólne warunki handlowe obowiązują od 2.9.2019 i anulują wszystkie poprzednie postanowienia i praktyki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych warunków handlowych bez uprzedzenia.